Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Tartalomjegyzék

XII. évfolyam 2017 2. különszám

 

Prugberger Tamás fényképe

Szakmai, oktatási és tudományos tevékenység méltatása

Tanulmány

 
Angyal Zoltán:

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének létrejötte és megszűnése

 

Bankó Zoltán:

A munkajogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok alakulása a magyar munkajogi kódexekben

 

Bándi Gyula:

Gyakorlati jogértelmezési gondolatok a hulladék fogalmi rendszere körében

 

Judit barta:

Die Organisierung und Finanzierung der betrieblichen ergänzenden

Altersvorsorge in Ungarn und in den EWG Mitgliedstaaten

 

Barzó Tímea:

Az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyok sokszínűsége és buktatói

 

Bányai Krisztina:

A földszerzés korlátozása Nyugat-Európában

 

Bobvos Pál:

A szövetkezeti hitelintézetek alapításának létszám és tőke feltétele

 

Csák Csilla:

A kártérítés szerepe a környezetjogi szabályozásban

 

Csécsy György:
Védjegyfelhasználás a franchising területén

 

Erdős Éva:

Állami támogatások, adóverseny kontra szubszidiaritás az európai adójogban

 

Fodor László:

A megújuló energiák szabályozása Ausztriában

 

Gyulavári Tamás:

Munkajogi reformok az EU kelet-európai tagállamaiban: úton a munkavégzésre irányuló jogviszonyok új rendszere felé

 

Hajdú József:

A munkakör megosztásról: tandem-munkavégzés

 

Homicskó Árpád Olivér:

A magyar biztosítási típusú szociális ellátások körében felmerülő

ellentmondások, valamint a feltétel nélküli alapjövedelem vizsgálata

 

Hornyák Zsófia:

A földöröklés szabályozása egyes európai országokban

 

Horváth Gergely:

Éghajlat- és katasztrófavédelem: a hatodik pecsét

 

Horváth István:

Munkaügyi kapcsolatok – szabályozási kérdőjelek egykor és manapság

 

Jakab Nóra:

Gondolatok a rugalmasság és biztonság egyensúlyáról Prugberger Tamás 80. születésnapja alkalmából

 

Jobbágyi gábor:

A magzat jogi helyzete művi megtermékenyítés esetén

 

Károlyi Géza:

Természetes személyek megbízási jogviszony alapján végzett tevékenységéről

 

Kártyás gábor:

Kollektív alku többes munkáltatói helyzetekben

 

Kenderes György:

A szakszervezeti jogok elemző bemutatása magyar és

nemzetközi vonatkozásban

 

Kiss György:

A munkajog szabályozásának dilemmái

 

Kocsis Bianka Enikő:

Dworkin szabály elmélete és annak gyakorlati jelentősége a környezetjogban

 

Kun Attila:

Kellő gondosság alapú belső átvilágítás a munkajogban, mint a transznacionális vállalatok magatartásának új zsinórmértéke

 

Kurucz Mihály:

A szellemi tulajdon szabályozásának agrárjogi specifikumai, különös tekintettel annak az árujelzők és termelőhelyi földhasználat között keletkezett

összefüggéseire

 

Lamm Vanda:

A nemzetközi szervezetek tisztviselői munkaügyi vitáiban született ítéletek felülvizsgálata körüli anomáliák

 

Lentner Csaba:

Állampénzügyi rendszerváltásunkról – történeti és tudományos vázlat

 

Leszkoven László:

Gazdasági magánjog – gazdaság és magánjog

 

Mádi Sarolta:

A munkavédelmi szakember tevékenységének jelentősége a szervezett munkavégzés során

 

Menyhárt Szabolcs:

A nemzeti vagyonjog fejlődése a rendszerváltástól napjainkig

 

Mélypataki Gábor:

Egyenlő munkáért egyenlőtlen bér - észrevételek a tisztviselői illetményrendszer változásaihoz

 

Miskolczi Bodnár Péter:

A versenytilalmi megállapodás munkajogi szabályai

és a kapcsolódó versenyjogi  jogintézmények

 

Nagy Zoltán:

Problémafelvetések a pénzügyi fogyasztóvédelem területén

 

Nádas György:

Jogkövetkezmények a változó munkajogi szabályozás rendszerében

 

Olajos István:

Földjogi kiskáté – kérdés felelet a magyar földjog aktuális kérdéseiből

 

Paulovics Anita:

Jogorvoslat és jogerő az 1957-es évi Áe.-ben

 

Franz-Joseph Peine:

Landwirtschaftliches Klimaschutzrecht

 

Rab Henriett:

A szociális jog megítélése a változó munkajogi környezetben

 

Raisz Anikó:

Az önálló nemzetközi környezetjogi bíráskodás létjogosultságáról

 

Rácz Orsolya – Rácz Zoltán:

A nem vagyoni kártérítés és sérelemdíj alkalmazhatóságának ellentmondásai a munkajogban

 

Gert-Peter Reissner:

Zu Rechtsfragen der Umsetzung der EU-Arbeitszeitrichtlinie im österreichischen Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz

 

Réti Mária:

A szövetkezeti forma jelentőségéről az uniós jogban, aktuális nemzetközi tenden-ciáiról, alkotmányjogi alapok az európai jogrendszerek szövetkezeti jogában

 

Román Róbert:

A munkaközi szünet szabályozása

 

Rúzs Molnár Krisztina:

Gondolatok a rendeltetésszerűség kérdéséről az Mt. néhány szakasza kapcsán

 

Sárközy Tamás:

Erkölcs és jog a média torz tükrében - Egy mesterséges sportbotrány margójára, avagy nagy ügy lett a Kiss-ügy

 

Sáry Pál:

A mezőgazdasági munka erkölcsi elismerése az ókori Rómában

 

Monika Schlachter:

Leiharbeit zwischen Flexibilisierung und Arbeitnehmerschutz: Deregulierung

und Re-regulierung in Deutschland

 

Szabó Ágnes:

A növényfajta-oltalom sajátosságai és a XXI. század kihívásai

 

Szalma József:

A munkajogi kártérítési felelősség jogi természete

 

Szekeres Bernadett:

Gondolatok a munkavállalóhoz hasonló jogállású személyek helyzetéről – a munkajog és a polgári jog kapcsolatáról

 

Szilágyi János Ede:

Az Egyesült Államok és szövetségi államainak mezőgazdasági földtulajdon szabályozása a határon átnyúló földszerzések viszonylatában

 

Szmodis Jenő:

Közhatalom és magánhatalom globális kontextusban

 

Téglási András:

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának szociális biztonsággal kapcsolatos joggyakorlata

 

Tománé Szabó Rita:

EU-konform-e az Mt. szabályozása az Európai Unió Bírósága C-266/14. számú ügyben hozott ítélete tükrében vizsgálva

 

Torma András:

Kísérlet a szervezetek és a szervezeti struktúrák tipizálására

 

Tóth Hilda:

Rugalmas biztonság elve a munkaviszony megszüntetése során

 

Törő Emese:

A vezető állású munkavállalók jogállásának specifikumai

 

Ujváriné Antal Edit:

A tartós közvetítői jogviszony „továbbhatása” - versenykorlátozó megállapodás

 

Vallasek Magdolna:

A kollektív szerződés intézménye a román munkajogban

 

Varga Zoltán:

A belga nyugdíjrendszer pénzügyi nézőpontból

 

Guus Heerma van Voss:

The Free Movement of Workers between Eastern and Western Europe

 

Wopera Zsuzsa:

A munkaügyi perek megújított szabályai az új polgári perrendtartásban

  

ISSN: 1788-0386

Egyetemi Kiadó