Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

Miskolci Jogi Szemle

XIV. évfolyam 2019 2. különszám 1. kötet

 

Tartalom

Fénykép

Előszó

Tanulmány

Angyal Zoltán: Az igazságügyi hatóság fogalma az Európai Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlatában 

Ábrahám Márta: A bizonyítékok gyűjtése és értékelése az EU-ban határokon átnyúló bűnözés esetén 

Balla Lajos: Néhány fogyasztóvédelmi és versenyjogi kérdés büntetőjogi megközelítésben

Barabás A. Tünde: Alternatív büntetések hatékonysága a magyar igazságszolgáltatás rendszerében

Barta Judit: A szerzői jogok, közelebbről az építészeti és műszaki alkotásokhoz, valamint terveikhez fűződő szerzői jogok megsértése a büntetőjog szemszögéből 

Bárd Petra: Mentőöv az uniós büntető igazságszolgáltatásnak: A jogállamiság és az emberi jogok érvényesülésének uniós felügyeletére irányuló javaslat

Bartkó Róbert: „Eddig és ne tovább!” – Gondolatok a határzár jogszerűségéről

Barzó Tímea: A különélő szülő kapcsolattartási jogát ellehetetlenítő szülői magatartás polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményei 

Bérces Viktor: A szakértői bizonyítás elvi és gyakorlati kérdéseiről 

Biró Gyula: 2050-re Magyarország lehet Európa legbiztonságosabb országa 

Budaházi Árpád: Gondolatok a műszeres vallomásellenőrzésről 

Czenczer Orsolya: Az alapvető jogok biztosának a Nemzeti Megelőző Mechanizmus keretében végzett vizsgálatai egy bv-s szemével – különös tekintettel a fiatalkorúak szabadságvesztés büntetési intézeteiben végzett vizsgálatokra

Czine Ágnes: Életfogytiglan, élethossziglan a büntetés-végrehajtási intézetben, avagy 40 évig tartó remény?

Csák Csilla – Nagy Zoltán: A felelősség közjogi és magánjogi vetületei a környezetvédelem területén 

Csák Zsolt: Az in absentia eljárások megítélése az Európai Unió és az Európa Tanács irányelvei és ajánlásai tükrében 

Csemáné Váradi Erika: A digitális világtól az offline valóságig. Gondolatok a GTA apropóján 

Cserba Lajos: Egy tudóssal barátságban - Professzor Dr. Farkas Ákos életútja, ahogy én látom

Peter Csonka: Homage to Professor Farkas Ákos - The European Union’s criminal justice area: what’s next?

Gerhard Dannecker: Grundstrukturen des Grundsatzes „ne bis in idem“ im Spiegel der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Europäischen Gerichtshofs

Elek Balázs: Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme és a költségvetési csalás a magyar Büntető Törvénykönyvben 

Erdős Éva: A digitális gazdaság és kereskedelem árnyoldala: a digitális adóelkerülés nemzetközi tendenciái 

Fantoly Zsanett: Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának büntető eljárásjogi tárgyú kiegészítései, különös tekintettel a terheltet megillető eljárási garanciákra 

Farkas Krisztina: Az eljárást gyorsító rendelkezések érvényesülése a svájci büntető igazságszolgáltatásban

Fenyvesi Csaba: A magyar büntető eljárásjog tudomány aktuális piramis modellje – monográfiák alapján

Finszter Géza: Szabályozott felderítés – titkosított büntetőeljárás 

Gál István László: A gazdaságpolitika és a kriminálpolitika kölcsönhatásai 

Gellér Balázs – Bárányos Bernadett: Az új Be. kapcsán a joggyakorlatban jelentkező egyes problémák az előkészítő ülés, a szakértő és a zár alá vétel szabályozásán keresztül 

Görgényi Ilona – Udvarhelyi Bence: A környezeti bűncselekmények megítélésének változásai a hazai büntetőjogban 

Gula József: A készpénz-helyettesítő fizetési eszközök büntetőjogi védelmének nóvumai az Európai Unióban

Hautzinger Zoltán: Külföldiekkel szembeni büntetőeljárás?

Herke Csongor: Nehézségek az új büntetőeljárási törvény alkalmazása során 

Hollán Miklós: Az EU jogának elsődlegessége és a magyar büntetőjog: (eset)variációk egy témára

Horgos Lívia: Gondolatok a ius puniendi jogállami tartalmáról 

Jacsó Judit: A pénzmosás compliance hazai és európai dimenzióban a társadalmi innováció tükrében 

Jánosi Andrea: Az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer alkalmazásának eredményei és tapasztalatai 

Juhász Zsuzsanna: Videokommunikáció alkalmazása a börtönügyben 

Kadlót Erzsébet: Az illúziók vége – „ásatag” gyakorlatok továbbélése a kényszerintézkedések kapcsán

Kármán Gabriella: A szakértői vélemények nemzetközi felhasználhatóságának jogi és kriminalisztikai feltételei 

Krisztina Karsai: External Effects of the European Public Prosecutor’s Office Regime

 

Miskolci Jogi Szemle

XIV. évfolyam 2019 2. különszám 2. kötet

 

 
Tanulmány

Robert Kert: Die Angleichung von Strafen in der Europäischen Union

Dieter G. Kindel: Die Entwicklung von Diversion bzw. Mediationsverfahren im Strafverfahren in Österreich insbesondere im statistischen Vergleich in den Jahren 2008-2018

Kis László: Leplezett eszközökkel kapcsolatos bizonyítási tilalmak az európai és a hazai joggyakorlatban – a kölcsönös bizalom elve a tagállami bíróságok és az európai bíróságok párbeszédében

Kiss Anna: Az értelmezés szabadsága, avagy a konszenzuális elemek szerepe az új büntetőeljárásban

Kőhalmi László: Szubjektív gondolatfoszlányok a jogállami büntetőeljárásról

Koósné Mohácsi Barbara: A személyi szabadsághoz való jog érvényesülésének egyes aspektusai  az európai elfogatóparancs végrehajtása során

Kovács Gábor – Czebe András: Indíciumokról

Kovács Péter: A Nemzetközi Büntetőbíróság és az államok együttműködése: szabályok,  sikerek, nehézségek, kihívások és realitások

Hans-Heiner Kühne: Die Bedeutung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) und ihre Grenzen

Lévay Miklós: Az európai börtönnépességről és a szabadságelvonással nem járó szankciók hatálya alatt álló elítéltekről az Európa Tanács SPACE projektje alapján

Lőrincz József: A fiatalkorúak büntetés-végrehajtási reformja és problémái a rendszerváltozást követően

Madai Sándor: Nem csalás, de ámítás? Dogmatikai megjegyzések a PIF Irányelvhez

Mészáros Bence: A fedett nyomozó bűncselekményeinek jogi megítélése az új büntetőeljárási törvény alapján

Valentin Mirisan: The Error of Criminal Law – A Non-imputability Cause. Presentation from the Perspective of the European Criminal Law and the Romanian Criminal Law

Miskolczi Barna: Európai büntetőjog: elszalasztott, vagy csak elhalasztott lehetőségek?

Miskolczi Bodnár Péter: A versenykorlátozó megállapodás, a kartell versenyjogi tilalma és a „versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban” elnevezésű bűncselekmény

Morvai Krisztina: A büntetőjog-tudomány 1954-ben, avagy az „új szakasz” a korabeli szaksajtó tükrében, különös tekintettel Olti Vilmos vérbíró elméleti munkásságára

Nagy Adrienn: A jogsértő bizonyítási eszközök felhasználhatóságának problémája a polgári perekben

Nagy Alexandra: A büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékok az Európai Unióban

Nagy Anita: A kártalanítási eljárás

Nagy Ferenc: A törvényesség elve és a kriminálpolitika viszonyáról három történeti modell alapján

Nagy László Tibor: Garázdaság tegnap, ma, holnap

Nagy Zoltán András: Gondolatok az elévülés – visszaható hatály kérdéseiről

Németh Imre: Redukált nemzeti szuverenitás és nemzetközi kriminalizációs kötelezettség

Németh Zsolt: Kábítószerügy: rendőrségi csapda

Pallo József: A kör négyszögesítése: a börtönügy jogi jellege 1945 és 1960 között

Parti Katalin: Az elektronikus kommunikáció titkos megismerésével kapcsolatos jogszabályi garanciák Magyarországon

Pápai-Tarr Ágnes – Sípos Ferenc: A pénzbüntetés fejlődésének hazai mérföldkövei

Polt Péter: Nemzetközi bűnügyi együttműködés újabb fordulat előtt

Róth Erika: Az elektronikus adat mint új bizonyítási eszköz megjelenése a büntetőeljárási törvényben

Sántha Ferenc: A gazdálkodás során végzett vagyonkezeléssel kapcsolatos bűncselekmények I. Jogtörténeti előzmények és a gazdasági csalás problematikus kérdései

Sáry Pál: Az állandó büntetőbíróságok működése az ókori Rómában

Sinku Pál: Megújult ügyészi szerepfelfogás a büntetőeljárás vádemelést megelőző szakaszában

Richard Soyer: The Right to a Fair Trial - The European Multilevel Approach to Criminal Justice in Austria

Torma András: Adalék Egyed István közjogász professzor életművéhez

Tóth Andrea Noémi: A távoltartás új szabályairól

Tóth Mihály: Az adócsalás elkerülésének hamis mítoszai

Vári Vince: Rendőrség típusok „társadalmi” hatékonysága

Vinnai Edina: Beszédaktusok a büntetőjogban

Vókó György: Svájc büntetés-végrehajtási jogáról

Windt Szandra: Gondolatok az emberkereskedelemről

 

 

 

 

ISSN: 1788-0386

Egyetemi Kiadó